Roslagsvatten valde relina med Formpassade rör till samtliga nyttigheter

Roslagsvatten valde att renovera alla sina nyttigheter med Formpassade rör längs Fritidsvägen i Ekerö kommun. Efter flera år av återkommande vattenläckor och avloppsstopp bedömde Roslagsvatten att ledningarna längs fritidsvägen var i sådant dåligt skicka att det behövde åtgärdas. Valet föll på formpassade rör i PE för vattenledningen och formpassade rör i PVC på dag- och spillvattenledningarna.

Eftersom vägen är smal och dessutom används som genväg av skolungdomar till en närliggande skola, föredrog vi en lösning som påverkar framkomligheten så lite som möjligt. Samtidigt försöker vi minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Därför var det ett naturligt val att välja en metod som minskar antalet och omfattningen av schakter säger Alexander Wafa på Roslagsvatten

Hur tycker ni arbetet har gått?

”Snart halvvägs igenom har arbetet flutit på bra, trots några oklarheter i underlaget från vår sida (gamla kartor) har samarbets- och lösningsviljan funnits hos både SVATEK och Roslagsvatten, vilket klart underlättat projektet”

Beställare: Alexander Wafa, Roslagsvatten

Bildgalleri

Säkrad försörjning i Nyköping

Nyköping kommun ville säkra försörjningen på en mycket viktig överföringsledning som hade haft stora och kostsamma driftstörningar genom åren. Sträckan var cirka 860 meter och tack vare den Kevlararmerade PE-linern löste vi kommunens dilemma. Under installationen använde vi oss endast av fem punktschakter vilket gjorde att den dagliga verksamheten i området kunde fortgå som vanligt.

”Vi har haft en god kontakt med Svatek i många år och vi har alltid haft ett bra samarbete. Likaså gäller det den här installationen som gick oerhört smidigt och alla parter är nöjda med slutresultatet”

Beställare: Torbjörn Rogstedt, Nyköping Kommun

 

 

 

 

 

Bildgalleri

Relining över Slottsbrosundet

Dricksvattenledningen över Slottsbrosundet var undermålig. Återkommande läckor orsakade vattenförlust och ställde till det för båttrafiken. På vintern riskerade isbildningen från läckorna att lyfta bron ur läge. Grums kommun var i behov av en lösning för att framtidssäkra denna huvudledning till vattentornet i Slottsbron och samhällena intill.

Komplicerande faktorer var att ledningen hänger under en bro och att den passerar både en järnväg och en Europaväg. Närheten till en fornminnesborg och bottenförhållandena i sundet begränsade möjligheterna till schaktning och borrning samt omöjliggjorde en ny sjöledning.

Tidseffektivt med schaktfri teknik

Entreprenaden var inplanerad att utföras mellan de trafikintensiva helgerna Påsk och Kristi himmelsfärd. Förhoppningen var att hålla E18/E45 fri från trafikomläggningar under dessa helger. Läget och sträckningen var två av projektets utmaningar. Ledningen går under järnvägen och vinklar ner 90 grader i en liten kammare på 4 meters djup mellan järnvägen och E18/E45. Därefter löper den mitt emellan järnvägen och vägen i ca 100 m fram till brofästet där den vinklar 90 grader upp i brofundamentet för att sedan i en kammare först vinkla 90 grader vertikalt och sedan vinkla igen 90 grader i plan och följa bron över till andra sidan, upphängd i brokonstruktionen. På denna sida bron vinklar ledningen ner 70 grader i en kammare till anslutningspunkten.

Primus Line var enda lösningen

Grums kommun valde relining med Primus Line. Det är första gången metoden Primus Line används i Sverige. Flexibiliteten och den låga egenvikten skapade i det här fallet möjlighet att infodra en ledning som annars hade varit svår att förnya, schaktfritt eller med konventionella metoder.

Bildgalleri

Schaktfritt i Helsingborg

Helsingborg har ett gammalt vattenledningsnät. Ledningarna i Bergaliden blev lagda vid förra sekelskiftet och har på senare år drabbats av ett antal läckor. 

Ledningarnas dimension gör att konsekvenserna blir dramatiska vid ett ledningsbrott. Dessutom har Helsingborgs Lasarett en av sina matningar från ledningen i Bergaliden. Sedan var trafiken ytterligare en faktor att ta särskild hänsyn till eftersom Bergaliden är en av de större genomfartslederna i Helsingborg med ca 12000 fordon per dygn i genomsnitt.

Ledningen anslöt mot en DN 400 mm huvudvattenledning i korsningen Bergaliden – Södergatan. Den första etappen var DN 350 mm för att sedan övergå till DN 300 mm på den övre delen mot Södra Vallgatan. Även en DN 250 mm i Lilla Bergaliden förnyades i samma projekt.

Bildgalleri

Schaktfri renovering av vattenledningar under E4:an

Vem vill gräva i E4:an? – Stockholm Vatten väljer schaktfritt

Två huvudvattenledningar som korsade E4/Södertäljevägen i Fruängen skulle förnyas i samband med diverse andra VA-arbeten på fastigheten för tidigare Gyllen Ratten, där byggnation av ett lagerhotell skulle uppföras. Scandinavia VA-Teknik fick uppdraget och ledningarna infodrades med U-Liner.

Bildgalleri

Förnyelse av 1800-tals ledningar i hjärtat av Stockholm

I januari 2006 påbörjades ett projekt med att förnya de äldre delarna av ledningsnätet i Stockholms innerstad. En vattenledning från slutet av 1800-talet samt en intilliggande parallell ledning var i behov av att förnyas p.g.a återkommande vattenläckor samt för att kunna bibehålla en leveranssäkerhet till fastigheterna i området. Ledningarna är belägna mitt inne i centrala delarna av Stockholm, närmare bestämt vid Östermalms torg och vidare ner mot Kungliga Dramaten vid Nybroviken.

Stockholm Vatten AB önskade att projektet i så liten utsträckning som möjligt skulle störa infrastrukturen i området. Gatorna är smala och hårt trafikerade av både bilar och gångtrafikanter. Butiksägare och övriga näringsidkare hade krav på att deras verksamheter inte skulle störas, det skulle vara möjligt att komma in och ut ur butikerna som vanligt. Stockholm Vatten bedömde att U-Liner® var den mest fördelaktiga metoden för detta uppdrag.

Schaktfritt ger minimala störningar

Att bedriva ett effektivt reliningsarbete samtidigt som vi inte fick ta för stort utrymme i anspråk var en av utmaningarna som vi måste lösa. Tidsaspekt och timing av ett projekt i denna miljö krävde flexibilitet.

Gjutjärnsledningarna infodrades med U-Liner® PE100 SDR 17. Den mindre av de två ledningarna var en V150 som är en standarddimension på lager i dag medan den äldre vattenledningen hade en innerdimension på 381 mm. Till denna ledning tillverkade vår leverantör Rehau en U-Liner som skulle passa.

Nöjd kund

Genom att styra om tidsplanen så att man inte störde julhandeln, och en senare stundande uteserveringspremiär, förlades entreprenaden mellan dessa tidpunkter så att butiker kunde bedriva sin verksamhet nästintill störningsfritt. Beställaren fick ett helsvetsat PE-system på sitt vattenledningsnät. Genom ett gott samarbete mellan beställare, entreprenör och andra berörda inom arbetsområdet föll projektet väl ut och samtliga parter var nöjda med resultatet.

Bildgalleri