Tidspress mellan truckar och containerfartyg

Skandiahamnen, Göteborgs Hamn, är Skandinaviens största hamn för containertrafik. I genomsnitt anlöper 15 fartyg per dygn och totalt hanteras drygt 2000 containrar på samma tid.

Orsaken till uppdraget för Scandinavia VA-Teknik var att en 100 meter lång vattenledning i gjutjärn var undermålig. Vattenledningen är belägen på den del av hamnplan som har hög intensitet. I närheten lastas och lossas containrar kontinuerligt med hjälp av Skandinaviens tre största kranar som är 118 meter höga och väger 1650 ton vardera. Därtill trafikeras området intensivt med gaffel och containertruckar. Konventionell omläggning genom schaktning var otänkbart. I den här miljön skulle det medföra stora störningar och olägenheter i containerhanteringen, vilket i sin tur skulle leda till höga kostnader.

Vikten av ostörd logistik satte ramarna

När fartyg ligger i hamn för lastning och lossning är det enligt säkerhetsföreskrifterna strängt förbjudet att vistas på kajen på grund av att de gigantiska lastkranarna kör fram och tillbaka längs kajen. Beställaren – Göteborgs Hamn – gjorde klart att jobbet skulle utföras från och med torsdagen den 20 september 2007 och vara avslutat senast söndagen den 23 september. Uppdraget krävde en mycket detaljerad tidsplanering med minuters noggrannhet, för att uppfylla tidsplanen.

Under torsdagen lämnades besked om att ett stort containerfartyg skulle anlöpa hamnen med en last som krävde omedelbar lossning. Detta var inte känt när planeringen gjordes. I stället för att ha fyra dygn att utföra arbetet på så krymptes tidsplanen till ETT dygn. Som om inte detta var nog stötte Göteborgs Hamn, som ansvarade för schaktningsarbetet, på problem i det som skulle bli ett anslutningsschakt. Där fanns en 30 cm tjock betongplatta. Resultatet blev att anslutningsgropen som hade utlovats vara färdig på torsdag morgon inte var klar förrän efter lunch.

Komplett relining på under ett dygn

För att minimera störningarna valde Göteborgs Hamn relining. Den befintliga ledningen infodrades med U-Liner® PE100 SDR 17.

Scandinavia VA-Teknik startade arbetet med rengöring av vattenledningen. Därefter påbörjades installation av U-linern, ett arbete som fortlöpte utan problem och var färdigt under natten till fredagen. Inkopplingsarbetet var klart på fredag morgon.

En timme efter avslutat arbete påbörjades lossningen planenligt av det fartyget som hade anlöpt hamnen under natten. Tack vare ett effektivt arbete och ett gott samarbete med Göteborgs Hamn blev det ett lyckat resultat – hamnarbetet stördes minimalt, och framför allt blev det inga förseningar i containertrafiken. Driften i Skandiahamnen kunde pågå som vanligt.

Läs mer om ledningsförnyelse med schaktfria metoder för industrier här.

Bildgalleri

Relining av sprinklersystem med U-Liner

Sprinklerledningarna på Nexans kabelfabrik i Grimsås var kraftigt rostangripna. Nexans kände till att man kan förnya avloppsrör genom relining och började därför undersöka vilka möjligheter det fanns att använda metoden även på trycksatta ledningar. Det visade sig att Scandinavia VA-Teknik var det enda företaget på marknaden vars reliningmetod godkändes av Nexans försäkringsbolags höga krav.

Innan arbetet kunde påbörjas gjordes grundliga kontroller och beräkningar, allt för att säkerställa att den föreslagna reliningsmetoden skulle leda till ett lyckat, och av industriförsäkringsbolaget FM Global, godkänt resultat.

Relining med U-Liner ökar den hydrauliska kapaciteten

Eftersom U-Linermetoden innebär att det ”nya” rörets innerdiameter skulle komma att minska något jämfört med det ursprungliga ställdes bl.a krav på en hydraulisk beräkning för att säkerställa att ledningen skulle komma att leverera tillräckligt flöde till befintliga sprinkleruttag och brandposter. Dessa beräkningar visade emellertid att flödeskapaciteten faktiskt ökade något genom en infodring av ledningsnätet med U-Liner. Detta trots att metoden innebär en minskning av diametern med ca 15 %. Anledningen till detta är att friktionen i polyetenrör (k-värdet) är så pass mycket mindre än i gjutjärnsrör.

I två etapper har ca 600 meter av den totalt drygt en kilometer långa ringledningen förnyats. Eftersom sprinkleranläggningen provkörs regelbundet har man med flödesmätning också kunnat verifiera den hydrauliska beräkningen så att den utlovade flödeskapaciteten har uppnåtts. Det var givetvis en förutsättning för att etapp 2 skulle kunna gå igång. Viktigt att poängtera är också att den interna verksamheten på Nexans inte påverkades nämnvärt under arbetena.

Bildgalleri