Facktermer

AvloppSamlingsnamn för dag- och spillvatten
BakterierEncelliga mikroorganismer med varierande form som finns överallt. En milliliter råvatten kan innehålla cirka 1 miljon bakterier, de flesta dock ofarliga.
CertifieringDen process då ett neutralt kvalitetsinstitut utfärdar kvalitetsbevis.
DagvattenTillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markyta eller konstruktion, t ex smält- eller regnvatten.
DesinfektionBehandling som eliminerar överföring av smitta.
DricksvattenSötvatten som är avsett att drickas av människor. I Sverige ska dricksvatten uppfylla Livsmedelsverkets kvalitetskrav.
ElektrosvetsmuffRörformad plasthylsa som träs över ändarna på två plaströr som ska svetsas samman. Muffen innehåller motståndstrådar som hettas upp med hjälp av elström och smälter samman muffen och rörändarna.
FörnyelsebehovDen del av ett ledningsnät som behöver renoveras.
Hygien= Rengöring, dvs aktivitet som befriar människor, produkter och system från oönskade ämnen.
Infodring= Relining, dvs metod att invändigt renovera rörledningar, såväl under mark som ovan mark t ex i byggnader.
Insta-CertSammanslutning av certifieringsorgan från de fyra nordiska länderna - SP Certifiering i Sverige, Nemko i Norge, Inspecta Certification i Finland och DS Certifiering i Danmark.
KevlarHöghållfast para-aramidfiber - fem gånger starkare än stål - som tillverkas av DuPont. Används bland annat i flygplan och skyddsvästar men även som armering i Primus Line.
KvalitetsinstitutOrganisation som utfärdar kvalitetsbevis (certifiering).
LedningsrenoveringAtt på olika sätt återställa en ledning till tekniskt nyskick. Begreppet innefattar både byggande av ny ledning och renovering av den befintliga, t ex genom relining.
LivsmedelshygienMetoder för transport, hantering, förvaring och servering av livsmedel. Anvisningar för livsmedelssäkerhet utfärdas av Livsmedelsverket, som även leder och samordnar den svenska livsmedelskontrollen.
MikroorganismerEn- eller flercellig organism som är så liten att den inte går att se med blotta ögat. Bakterier, virus, vissa svampar, alger och djur betraktas som mikroorganismer.
NaturgasBlandning av kolväten, t ex metan, som finns i fickor i jordskorpan. Används som bränsle i kraft- och värmevärk, men även som råvara vid kemikalieproduktion. Bestämmelser för gasledningar finns i Naturgaslagen.
NoDig= Schaktfri teknik som används för byggande eller renovering av ledningsnät.
OdenslandaBy på den småländska landsbygden cirka 2 mil söder om Växjö. Högkvarter för Scandinavia VA-Teknik.
Polyeten= PE är en termoplast som används överallt i samhället, t ex som behållare, folie, byggnadsmaterial och kabelisolering. Bra beständighet mot kemikalier. Eftersom polyeten tillverkas av kolväten fungerar materialet bra som bränsle utan att skada miljön i samband med återvinning.
HD PolyetenPolyeten med hög densitet som gör materialet styvare och starkare.
Nordic Poly MarkNordisk kvalitetsmärkning för certifierade plaströr.
Polyuretan= PU, polymer som kan ges många olika egenskaper, från massiv och hård till flexibel och skum. Resistent mot syra, alkaliska lösningar och fukt. Utmärkt som isolering.
Primus LineTre-lagers renoveringsprodukt med hög hållfasthet och stor flexibilitet. Armering av Kevlar och ytterhölje av polyeten. Innerskikt väljs beroende på vad som ska transporteras i röret. För vattenledningar används innerskikt av polyeten.
ProcessvattenSamlingsnamn för vatten som används i tekniska anläggningar och processer, t ex värmeverk, kemisk industri och livsmedelsindustri.
RamavtalAvtal mellan kund och leverantör som reglerar priser och villkor för leverans av specifierade produkter och tjänster. Ramavtal snabbar upp och förenklar återkommande upphandlingar som annars ofta är kostsamma och tidsödande.
Relining= Rörinfodring är ett samlingsnamn för olika metoder att invändigt renovera rörledningar, t ex sliplining, beläggning, formpassade rör eller flexibla foder.
RenoveringEnligt ordboken är renovering en process som innebär att man återställer ett föremål som försämrats genom åldring till nyskick.
RåvattenVatten från vattentäkt - grundvatten eller ytvatten - som används för produktion av dricksvatten eller processvatten.
Rörspräckning= Bursting är en schaktfri teknik för att renovera vatten- och avloppsledningar. Metoden innebär att den befintliga ledningen spräcks upp samtidigt som en ny ledning ersätter den gamla.
SchaktfrittSamlingsnamn för anläggningsarbeten, ofta nyanläggning eller renovering av ledningsnät, som utförs utan schaktning.
ServisDen ledning som går mellan nätägarens huvudledning, t ex vattenledning eller elkabel i gata, till abonnenten - hushåll eller fastighet.
SlipliningRenovering av rörledning genom att dra en ny ledning, ofta ett plaströr, inuti den befintliga. Antingen används korta rörlängder som fogas samman, eller ett heldraget rör.
SpillvattenAvlopp från fastighet. Brukar indelas i svartvatten (från toaletter) och gråvatten (från bad, dusch, disk och tvätt).
StadsgasBränsle för hushåll och industri som distribueras i ledningsnät. Består av en metan/luftblandning, som antingen kommer från naturgas eller biogas.
Strumpa=Flexibelt foder, en schaktfri teknik där en polyester- eller epoxiimpregnerad väv av glasfiber eller filtmaterial installeras i en befintlig ledning och därefter härdas med antingen vattenånga, UV-ljus eller LED. På så sätt har man platsbyggt ett rör inuti det gamla röret.
Styrd borrning= Bananborrning, schaktfri borrteknik som används för att dra olika slags ledningar under järnvägar, vattendrag och andra hinder. Styrd borrning kan användas i både jord och berg.
U-LinerRenoveringsprodukt av HD polyeten som används som formpassat rör vid relining av vatten- och avloppsledningar. U-Liner dras in hopvikt i det befintliga röret och behandlas med ånga och tryck för att återfå sin runda form och tryckas mot det rör som ska relinas.
ÖverföringsledningAnvänds i VA- och elsammanhang och betecknar en större ledning som förbinder stadsdelar eller samhällen.

Teknikdagar 2016

Smart infolagring, förebyggande underhåll och schaktfri förnyelse är självklarheter för den som vill få mest för pengarna. Men det gäller att ha rätt kompetens och veta vilka genvägar som finns. Våra teknikdagar ger dig just den kunskap du behöver.

Vad andra säger om oss

"Att låta Scandinavia VA-Teknik installera formpassade rör är både smart, enkelt och kostnadseffektivt."

Kjell Björk, Falköpings kommun